Adatkezelési tájékoztató

Internetes kapcsolathoz

A Vámközvetítő Kft., mint Adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, weboldalának látogatóit (továbbiakban Érintettek), hogy tiszteletben tartja az Érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során a GDPR elvei szerint jár el. A szabályzatának mindenkor hatályos teljes változata az Adatkezelőnél ismerhető meg. Az Adatkezelő a szabályzat időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja

Adatkezelő neve, elérhetőségei:

Az Adatkezelő megnevezése: Vámközvetítő Kft. címe: 9024 Győr Kert u. 7/D.
Elérhetőség: E-mail címe: info@vamkozvetito.hu telefon: +36 30/520-4283

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

2011. évi CXII törvény az információs Önrendelkezési jogról és az info-szabadságról Infotv.

2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

A regisztrációval, ajánlatkéréssel, megrendeléssel együtt járó adatkezelés

  • Az e-mailen (honlapon) való kapcsolat felvételével az igénybe vevő, mint az adott szolgáltatást igénybe vevő, hogy az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját megismerte, és elfogadta, a hozzájáruló nyilatkozatát megtette, illetve a mail elküldése az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.
  • Érintettek köre: látogató a honlapon, aki Kapcsolat/Munkatársak stb. menüpont alkalmazásával üzenetet vagy e-mailt küld.
  • Kezelt adatkör: e-mail cím, továbbá az üzenetben a felhasználó által megadott egyéb (nem kért) adatok.
  • Az adatkezelés célja: A látogató kapcsolat felvételének biztosítása az Adatkezelővel, információ kérés szolgáltatással kapcsolatban, panaszkezelés.
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az érintett adatai önkéntes megadásával, az adatkezelési tájékoztató megismerése után az elfogadó jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg. Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztató egy linken elérhető.
  • Adattárolás időtartama: A megadott adatokat a kapcsolatfelvételt követő 30. napon belül töröljük. Az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
  • Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba, az IT adatfeldolgozó munkavállalója (rendszergazda).
  • Tájékoztatás adatfeldolgozókról: IT szolgáltatója: Rendszergazda az internetes szolgáltatások működtetéséhez tárhely szolgáltatást vesz igénybe a Telekom Zrt.-nél.
  • Az adatkezelő személyes adatot harmadik országba nem továbbít.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: a tájékoztatási, hozzáférési jog, a helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz, korlátozáshoz való jog és az adathordozáshoz való jog melyet az Adatkezelő és Adatfeldolgozó biztosít.

Hozzáférés biztosítása: – milyen adatokat kezelünk, milyen célból , meddig kezeljük az adatokat; – kik kaphatják meg azokat; – EU-n kívüli vagy nemzetközi adatkezelésnél az adatkezelés garanciái; – ha nem nekünk adta meg az adatait, akkor kitől kaptuk meg ; – automatizált döntéshozatal ténye, a profilalkotás, az alkalmazott logikára vonatkozó információk, az adatkezelés jelentősége, és Önre vonatkozó következményei; -az Ön jogai és jogorvoslati lehetősége az adatkezeléssel kapcsolatba

Helyesbítés: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törlés: Ön kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, ha: – a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük – Ön visszavonja az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja – Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre – a személyes adatokat jogellenesen kezeltük – a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat – közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

Korlátozás: Az ilyen személyes adatokat csak tárolhatjuk, illetve csak az Ön hozzájárulásával kezelhetjük (kivéve a jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét, más személyek jogainak védelmét vagy a fontos közérdeket). nem pontosak az adatok: az adatkezelés jogellenes, Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (a jogos érdekünk megállapításáig ).

A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön kérésre megkaphatja.

Adatok hordozhatósága: joga van, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

Tiltakozás: Ön minden olyan adatkezelés okán tiltakozhat, amely az Adatkezelő jogos érdeke (vagy közérdek) alapján történik. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

Profilalkotás: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Kivéve, ha Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, ha Ön kifejezetten hozzájárul ehhez, vagy jogszabály lehetővé teszi a döntést az Ön jogainak, érdekeinek védelme mellett, azonban ekkor Önnek joga van az Adatkezelőtől emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Az Érintettnek joga van, hogy az őt érintő adatvédelmi incidensről tájékoztatást kapjon.

Jogérvényesítés:

A Felhasználó jogérvényesítése az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy panasszal a felügyeleti hatósághoz (NAIH-hoz) fordulhat.

Panaszt az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál kell nyújthat be, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400. A felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy, ha a hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, Ön bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult. A bírósági eljárást az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat Infotv. VI. Fejezete szerint.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendőek az adatkezelések megértéséhez.

Share This